Kort beskrivning av de fem Hitta-versionerna

Det finns fem versioner av Hitta övningar, illustrerad med gul gubbe, nämligen: 

  •  2. Hitta Ord/OrdDel (Läs-Skriv har nummer 1)
  •  3. Hitta Diagnos
  •  4. Hitta Ordförståelse
  •  5. Hitta Fras
  •  6. Hitta Diagnos II

I Hitta övningar ska eleven efter flash-cardexponeringen läsa ett antal alternativ och av dessa välja ut det korrekta. Här gäller alltså läsrespons och inte som i Läs-Skriv övningar stavningsrespons.

Som i Läs-Skriv övningar kan exponeringstid och tidspress ställas in för den enskilde eleven. Det är endera ett ord, en orddel, en fras eller en mening som exponeras fram på skärmen, se kommande beskrivningar i detta avsnitt. Beslutstiden att välja ut det korrekta svarsalternativet registreras. I sammanställningen över resultat kan man förutom sammanlagd tid också se tiden för varje enskilt svar. Eleven får en poäng som är baserad på exponeringstid, antal rätt samt använd tid att svara.

Vissa av övningarna utgörs av diagnoser i syfte att ta reda på om en elev tenderar att läsa en viss sorts fel, t.ex. utelämningar, omkastningar, tillägg eller förväxlingar. Det finns också diagnoser som prövar om en elev hellre läser rätt i början av ett ord än i slutet och vice versa.

I Hitta Ord och Hitta Orddel slumpas vilket av de maximalt fem orden som kommer att exponeras. I svarsdelen visas alla orden och eleven ska avgöra vilket som visades först. Även i svarsdelen slumpas ordningen bland de valbara alternativen.

I Hitta Diagnos är syftet att se om eleven har en tendens att göra en viss feltyp. Först exponeras det rätta ordet och därefter det rätta ordet samt de upp till fyra felalternativen. De felaktiga alternativen kan i förväg kopplas till olika feltyper. Eleven ska avgöra vilket det rätta ordet är. Ordningen bland de valbara alternativen slumpas.

I Hitta Ordförståelse ska eleven ta reda på synonymordet till det först exponerade ordet. Övningar finns även med synonymord i meningar samt motsatsord.

Hitta Fras presenteras ofullständiga fraser. Elevens uppgift är att ta reda på vilket ord som är det rätta ordet att avsluta frasen med.

Hitta Diagnos II presenteras en uppgift och eleven ska välja det rätta svaret. Det finns flera olika typer av diagnoser, bland annat ortografisk diagnos från KOAS-diagnoserna och fonologiska diagnoser.