Diagnostisering, åtgärder och utvärdering

Endagarskurs med följande innehåll:

· Den funktions/processanalytiska arbetsmodellen.

. Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Varför bör man diagnostisera elevers läs- och stavningsförmåga?

· Kvantitativa/kartläggande diagnoser från skolstarten till gymnasiet .

· Kvalitativa djupdiagnoser av Maj-Gun Johansson.

· Åtgärder utifrån fallbeskrivningar.

· Talsyntes och digitaliserat tal, olika typer av ”datorprat” som kan kompensera läs- och skrivhandikappet.

· MG-program med flash-card metoden, en vetenskapligt beprövad metod för ökat läsflyt. Med resultatstyrd exponeringstid kommer ”chansare” att bromsas upp och ”tragglare” att skyndas på. 

· Utvärdering – olika sätt att ta reda på om åtgärderna varit effektiva.

Målgrupp: Speciallärare/talpedagog etc. med grundläggande kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter