Kort beskrivning av Läs-Skriv

I Läs-Skriv, illustrerat med blå gubbe, tränas både läsning och stavning. Först ska eleven läsa ett flash-cardexponerat ord och därefter stava till ordet.

I läsmomentet presenteras ett ord som helord eller i delar. Presentationen är endera visuell, auditiv eller både auditiv och visuell. I den visuella presentationen kan eleven själv välja en exponeringstid, men lämpliga värden är inlagda i förväg. Även lärare kan i förväg lägga in exponeringstider.

Det går att välja en automatisk resultatstyrd exponeringstid, vilket betyder att datorn under arbetet med en övning anpassar exponeringstiden efter hur eleven klarar av att stava orden. Exponeringstiden minskas om eleven lyckas bra med stavningen av tre ord i följd och ökar om eleven endast klarar ett eller inget ord av de tre orden. Hur mycket exponeringstiden ändras beror på den tidspress man valt. Möjlighet finns att ställa in tidspressen procentuellt mellan valbara intervall. Vid ortografisk lässtrategi anser läsforskare att exponeringstiden inte ska överstiga 200 ms. Vid exponeringstider kring 500 ms (en halvsekund) brukar läsaren klara någorlunda textremsan på TV. Två ord rätt av tre innebär att exponeringstiden inte ändras.

När ordet eller alla orddelar presenterats och eleven ska stava till ordet, kan eleven arbeta interaktivt med visuell och auditiv feedback. Det betyder att eleven när helst han/hon vill kan få ordet/orddelarna presenterade på nytt, men också att eleven när helst han/hon önskar kan få auditiv feedback på vad som dittills skrivits. Det senare förutsätter dock att datorn är utrustad med ett talsyntesprogram. Programmet känner av detta och inställningar kan göras i programmet.

När eleven är klar med en övning kan en resultatsammanställning tas fram över hur eleven klarat av att stava till orden samt hur eleven använt feedbacktangenterna. Eleven kan också få en poäng, som baserar sig på antal rätt stavade ord, vald exponeringstid, svårighetsgrad samt användning av feedback/hjälp. Om övningen är sparad i elevens logg kan läraren i sin programdel ta del av sina elevers loggar och felkategorisera fel. Eleven kan göra om felstavade ord, men det är den ursprungliga stavningen som sparas.