Några pedagogiska råd

1. Hur förbereds eleven inför träningen
Ta reda på via diagnoser och samtal med elev, föräldrar samt lärare var eleven står i sin läs- och stavningsutveckling. Tipsa om filmklippet om Bakgrund, syfte och demovisning av MG-programmet (ca 10 min långt)
Efter insamlande och analys av information gå genom med berörda parter om vad träningen går ut på och låt elev tillsammans med lärare/utredare testa programmet.
Om alla berörda är överens om att påbörja träningen gör upp ett arbetsschema.

2. Hur lång tid bör en träningsperiod vara?
Ca 8 -10 veckor är en lämplig träningsperiod.

3. Hur ofta ska eleven träna?
Helst 5 dagar i veckan men minst 3 gånger.

4. Hur lång tid ska träningspasset vara?
Ca 15-20 minuter. Inte mer än 30 min för att eleven ska orka att hålla koncentrationen hög.

5. Vilken lärarmedverkan behövs under träningsperioden.
Läraren lägger upp 8-10 övningar och hjälper eleven igång med träningen. Viktigt att läraren personligen övervakar de första träningstillfällena för att förvissa sig om att eleven tränar på ett pedagogiskt utvecklande sätt (t.ex. använder programmets stödtangenter) och att övningarna ligger på rätt nivå. Det får inte bli fort och fel, men det får inte heller vara alldeles för lätt. En rättprocent på 85 till 90 % är ett lämpligt riktvärde. Efter denna introduktionsfas rekommenderas att eleven tränar själv utan lärarmedverkan och att lärarens tid i huvudsak ägnas åt att analysera träningsresultaten i elevloggen, samtalar med eleven utifrån träningsresultaten och lägger upp nya övningar, gärna varje vecka. Feedback/återkoppling om nya övningar och repetitioner av gamla övningar kan läraren skicka till eleven i programmets meddelanderuta. Eleven kan i sin meddelanderuta skriva tillbaka till läraren. OBS! Läraren ska aldrig rätta elevers felstavningar i elevens meddelanden. Elevens felstavningar i resultatloggen och i meddelanden får läraren ta i beaktande då nya övningar väljs ut till eleven.

6. Behövs repetitioner?
JAA! Forskare är överens om att för att uppnå ett gott flyt i sin läsning behöver avkodningen automatiseras och för detta behövs för alla elever mängder av repeterande/upprepande lästräning. I protokollistor har jag tagit med fem övningstillfällen, men det kan behövas fler.

7. Finns det papper-och penna övningar till MG-Program?
Ja! till dubbelteckning finns ett häfte på 43 sidor som ger hänvisning till lämpliga övningar i MG-programmet, se Dubbelteckning.