Forskning flash-cardträning

Länk till Heidi Selenius rapport: Datoriserad flash-cardmetod som läsintervention för ungdomar placerade vid särskilda ungdomshem – SiS – Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)

Länk till Maj-Gun Johanssons doktorsavhandling med Läs-Skriv:
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:283881/FULLTEXT01.pdf

Länk till examensarbete med Hitta Ord:
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:537552/FULLTEXT01.pdf

Länk till holländsk rapport om avkodning där tidspressad flash-cardträning jämförs med ej tidspressad:
http://members.ziggo.nl/karel.vandenbosch/documents/1995_Bosch_etal_RRQ_Poor_Readers’_Decoding_Skills.pdf

Ytterligare länk till holländsk rapport om avkodning med flash-cardmetoden:
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1007921805360#page-1