Avkodning, Läsflyt och Läsförståelse

Halvdagskurs med följande innehåll:

· Vad är dyslexi? – kännetecken och avgränsningsproblem.

. Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Forskarråd för att uppnå läsflyt

· Kvantitativa och kvalitativa diagnoser.

· LS – Reviderad, klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet med betoning på läsförståelseanalys.

. MG-kedjor – fyra korta lästest för snabb och enkel bedömning av läsfärdighet, standardiserade för årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet

· Visning av MG-program med flash-card metoden, en vetenskapligt beprövad metod för ökat läsflyt. Med resultatstyrd exponeringstid kommer ”chansare” att bromsas upp och ”tragglare” att skyndas på. 

Målgrupp: Speciallärare/talpedagoger/utredare  etc. med grundläggande kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Vänder sig främst till dem som arbetar med äldre elever (från skolår 6 upp till vuxenutbildningen).