LäsEttan – utbildning i kartläggning och säkerställande av Nybörjarläsning

Steg 1: Introduktion – halvdag 

Syfte: Att ge insikter om hur skolan kan säkerställa att ettornas läsinlärning gett dem tillräckliga basfärdigheter i läsning för att de ska ha möjlighet att uppnå skolverkets läsmål för tredjeklassarna, dvs att de då ska ”kunna läsa elevnära texter med flyt”.  

Målgrupp: Klasslärare, specialpedagoger, elevvårdspersonal, skolledare.

Steg 2: Eget arbete vid den egna skolan

Steg 2 vänder sig till dig som gått steg 1 och vill fördjupa dig praktiskt i LäsEttans test.

Syfte: Att få praktisk erfarenhet av LäsEttans två bokstavstest och tre lästest. 

När ska testen användas: Testen är normerade i maj vecka 19-20 på drygt 700 elever runt hela Sverige. Testen är därför tänkta att genomföras under dessa två majveckor i årskurs 1, men testen kan även användas vid uppstarten i årskurs 2. Testen kan också användas som avstämning av läsfömågan hos nybörjare som redan kan läsa vid skolstarten i årskurs 1.

Material: LäsEttans handbok, som innehåller kopieringsunderlag på samtliga deltest; två bokstavstest, tre lästest och ett RAN-test (snabb benämning av 50 slumpade siffror). Även klass- och elevöversikter finns som kopieringsunderlag. Handbokens säljs av Natur & Kultur.

 

Målgrupp: Pedagoger/speciallärare/utredare som deltagit i steg 1.

Steg 3: Gemensam uppföljnings- och utvärderingsdag 

Innehåll: Resultatgenomgång med analyser och tolkningar av de egna resultaten. Förslag ges på ytterligare diagnostisering, åtgärder och uppföljning. Kursintyg skrivs ut för dem som genomfört alla tre stegen. 

Målgrupp: Denna uppföljningsdag vänder sig enbart till de som genomfört steg 1.