Om Maj-Gun J.
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register


MG Läs- och Skrivkonsult AB
Sommarslingan 32
832 96 Frösön
Tel: 070 211 67 04

Epost: maj-gun@mglos.se

   Om Maj-Gun Johansson

Maj-Gun Johansson är fil.dr., fd. speciallärare samt fortbildare/föreläsare inom läs- och skriv. 

Intresset för grava läs- och skrivsvårigheter väcktes i mitten av 1970-talet, då hon i samband med psykologistudier kom i kontakt med Umeås läsforskningsteam. Hennes specialarbeten har främst gällt diagnostisering av dyslexi samt effekter av datorstödd läs- och skrivträning, rapporterade i lic.avhandling 1993 och doktorsavhandlingen 2010,   https://www.umu.se/nyheter/datoriserad-traningsmetod-i-lasflyt-och-stavning-_5836071/

Hon har utarbetat diagnosmaterial bl a "LS - Klassdiagnoser i Läsning och Skrivning för högstadiet och gymnasiet", "MG-kedjor", "LäsEttan" och "LäsSexan". Vidare har hon utvecklat datoriserade träningsprogram i läsning och stavning "MG-programmen". Under åren har hon publicerat en rad artiklar om diagnostisering, åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter, effekter av datorstödd specialundervisning samt läs- och stavningsutveckling hos svenska tonåringar 1989-2003, se  artikeln handlar om att tonåringar blir allt sämre på att läsa och stava.  Hon har också utvärderat effekterna av sin kommuns införande av sexårsstart 1994-2007, Sexårstarten som fick  bakläxa. Det är inte ofta hon skriver i sin Blogg, men det händer då hon finner något angeläget att förmedla, t.ex om hur politiskt maktintresse, inkompetens och kanske högmod monterat ner den tidigare framgångsrika svenska grundskolan https://www.mgblogg-mgj.blogspot.com  

M-G.J. har drygt tjugo års erfarenhet av specialundervisning i grundskolan och då i huvudsak ifrån högstadiet. Hon har också erfarenhet från specialundervisning på gymnasiet. Dessutom har hon mångårig erfarenhet av arbete med kommunövergripande, kartläggande diagnostisering. Under åren 1993-1995 hade hon chefsansvar för uppbyggnaden av ett regionalt utrednings- och utbildningscentrum.

Sedan augusti 1995 arbetar M-G.J  i sitt företag MG Läs- och Skrivkonsult. Inom sitt företag arbetar hon med utbildning kring ämnet dyslexi och diagnostisering, se hemsidans fortbildningsfält, samt utveckling av läs- och skrivmaterial. Detta arbete har hon varvat med forskarstudier där hon bl.a. undersökt olika typer av ordsegmentering och effekter av tidsbegränsad lästräning, "tragglarna" skyndas på och "chansarna" bromsas upp. Träningsstudierna stöder internationell forskning, som rapporterar om att flash-cardmetoden kan vara en effektiv metod för att skapa läsflyt hos läsvaga elever. I M-G.J:s studier framkom att metoden också signifikant förbättrat stavningsförmågan samt att framkomna positiva effekter också gällde otränat material, såväl på papper som på datorn. Utvecklingstakten var högre än vad normalläsare uppvisar under motsvarande period. Doktorsavhandlingen, "Datorträning i läsflyt och stavning. Analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering", försvarades den 26 januari 2010 vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Opponent var professor Pekka Niemi, Åbo universitet.