Fortbildning
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register

 

Utbildning på MG-program 2015 finns Här

Information om MG Program 2015 finns Här

För egna bokningar av kurser kontakta Maj-Gun Johansson direkt, maj-gun@mglos.se eller 070-211 67 04

 

 

 

 

Innehåll    

Läs 1:an Kartläggning och säkerställande av ettornas nybörjarläsning.

LS Reviderad klassdiagnoser för högstadiet, gymnasiet samt vuxenutbildningen

Läsflyt och Läsförståelse

Dyslexi i Teori och Praktik - med betoning på diagnostisering och datorstödda åtgärder

Dyslexi - ett av västvärldens vanligaste handikapp

Diagnostisering, åtgärder och utvärdering

Innehåll kan också "skräddarsys" utifrån arrangörers egna önskemål.  

Tillbaka

LäsEttan

LäsEttan - utbildning i kartläggning och säkerställande av Nybörjarläsning 

 

 

Steg 1: Introduktion - halvdag 

Syfte: Att ge insikter om hur skolan kan säkerställa att ettornas läsinlärning gett dem tillräckliga basfärdigheter i läsning för att de ska ha möjlighet att uppnå skolverkets läsmål för tredjeklassarna, dvs att de då ska ”kunna läsa elevnära texter med flyt”.  

Målgrupp: Klasslärare, specialpedagoger, elevvårdspersonal, skolledare.

Innehåll

Steg 2: Eget arbete vid den egna skolan

Steg 2 vänder sig till Dig som gått steg 1 och vill fördjupa Dig praktiskt i LäsEttans test.

Syfte: Att få praktisk erfarenhet av LäsEttans två bokstavstest och tre lästest. 

När ska testen användas: Testen är normerade i maj vecka 19-20 på drygt 700 elever runt hela Sverige. Testen är därför tänkta att genomföras under dessa två majveckor i årskurs 1, men testen kan även användas vid uppstarten i årskurs 2. Testen kan också användas som avstämning av läsfömågan hos nybörjare som redan kan läsa vid skolstarten i årskurs 1.

Material: LäsEttans handbok, som innehåller kopieringsunderlag på samtliga deltest; två bokstavstest, tre lästest och ett RAN-test (snabb benämning av 50 slumpade siffror). Även klass- och elevöversikter finns som kopieringsunderlag. Handbokens säljs av Natur & Kultur, se länken www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/l/LasEttan/ 

Målgrupp: Pedagoger/speciallärare/utredare som deltagit i steg 1.

Steg 3: Gemensam uppföljnings- och utvärderingsdag 

Innehåll: Resultatgenomgång med analyser och tolkningar av de egna resultaten. Förslag ges på ytterligare diagnostisering, åtgärder och uppföljning. Kursintyg skrivs ut för dem som genomfört alla tre stegen. 

Målgrupp: Denna uppföljningsdag vänder sig enbart till de som genomfört steg 1.

---------------------------------------------------------------------------

Innehåll steg 1 - Introduktion:

§      Aktuell läsforskning kring nybörjarläsning samt genomgång av nynormerat diagnosbatteri och dess praktiska genomförande. Diagnoserna bygger på en vetenskaplig europeisk läsundersökning av Seymour m. fl. (2003). Såsom i det europeiska testbatteriet prövas även i detta hur elever i slutet av sitt första skolår klarar av att högt läsa högfrekeventa funktionsord (pronomen, prepositioner och konjunktioner), innehållsord (substantiv, verb och adjektiv), nonsensord samt benämna stora och små bokstäver. Såväl rätt som tid mäts. Testen standardiserades/normerades i maj 2008 på drygt 700 elever runt hela Sverige. Även ett RAN-test i snabb benämning av siffror ingår.

      §     Resultat och reflexioner utifrån standardiseringen. Redovisning sker av:

     - Flickor och pojkars läsning

    -  Läsfärdighet i förhållande till svenskt och annat modersmål

       -  Läsfärdighet i förhållande till språklig medvetenhet i förskolan

        - Läsfärdighet hos åldershomogena och åldersintegrerade klasser

 

 _____________________________________________

Dyslexi i Teori och Praktik - med betoning på diagnostisering och datorstödda åtgärder

· Vad är dyslexi? - kännetecken och avgränsningsproblem.

Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Den funktions/processanalytiska arbetsmodellen.

· Kvantitativa och kvalitativa diagnoser.

· LS Reviderad- klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet med betoning på läsförståelseanalys.

. MG-kedjor - fyra korta lästest för snabb och enkel bedömning av läsfärdighet, standardiserade för årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet

· Kvalitativa "djupdiagnoser" av Maj-Gun Johansson. (Får köpas efter genomgången kurs)

. Visning av datoriserad flash-cardträning i MG Program

· Något om utvärdering - olika sätt att ta reda på om åtgärderna varit effektiva.

Målgrupp: Speciallärare/talpedagoger/logopeder/utredare etc. med grundläggande kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

Halvdagskurs med följande innehåll

· Genomgång av de fyra deltesten i LS Reviderad - Stavning, Avläsning ord och nonsensord, Ordkunskap och Läsförståelse

. Läsförståelseanalys

. Trender i läs- och stavningsutvecklingen 1989-2003

. Visning av MG-program för träning i stavning, avläsning och läsförståelse

Målgrupp: Lärare, speciallärare/talpedagoger/logopeder/utredare som arbetar med äldre elever (grundskolans högstadium, gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 

Dyslexi - ett av västvärldens vanligaste handikapp

Endagars- eller halvdagskurs med följande innehåll

· Vad är dyslexi?- Vad kännetecknar handikappet och vad är det som gör att läsning och skrivning blir så svårt för en del människor.

Något om vad aktuell läsforskning anser vara av stor betydelse för att elever ska kunna utveckla goda lässtrategier.

· Den funktions/processanalytiska arbetsmodellen.

· Varför bör man diagnostisera elevers läs- och stavningsförmåga?

· Hur man snabbt och enkelt kan upptäcka de läs- och skrivsvaga eleverna.
Presentation av några screeningstest/kartläggande diagnoser från skolstarten till gymnasiet.

· Talsyntes och digitaliserat tal, olika typer av "datorprat" som kan kompensera läs- och skrivhandikappet.

· Hur man kan hjälpa lässvaga elever till bättre färdigheter. Åtgärder med och utan datorstöd.

· Presentation av MG-programmen för Windows.

· Hur man kan stötta de lässvaga eleverna i klassundervisningen.

Målgrupp: Speciallärare, klasslärare, talpedagoger, skolledare, psykologer, kuratorer, skolsköterskor och andra som kommer i kontakt med läs- och skrivsvaga elever.

 

Diagnostisering, åtgärder och utvärdering

Endagarskurs med följande innehåll

· Den funktions/processanalytiska arbetsmodellen.

. Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Varför bör man diagnostisera elevers läs- och stavningsförmåga?

· Kvantitativa/kartläggande diagnoser från skolstarten till gymnasiet .

· Kvalitativa djupdiagnoser av Maj-Gun Johansson.

· Åtgärder utifrån fallbeskrivningar.

· Talsyntes och digitaliserat tal, olika typer av "datorprat" som kan kompensera läs- och skrivhandikappet.

· MG-program med flash-card metoden, en vetenskapligt beprövad metod för ökat läsflyt. Med resultatstyrd exponeringstid kommer "chansare" att bromsas upp och "tragglare" att skyndas på. 

· Utvärdering - olika sätt att ta reda på om åtgärderna varit effektiva.

Målgrupp: Speciallärare/talpedagog etc. med grundläggande kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

Tillbaka

Läsflyt och Läsförståelse

Halvdagskurs med följande innehåll:

· Vad är dyslexi? - kännetecken och avgränsningsproblem.

. Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Forskarråd för att uppnå läsflyt

· Kvantitativa och kvalitativa diagnoser.

· LS - Reviderad, klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet med betoning på läsförståelseanalys.

. MG-kedjor - fyra korta lästest för snabb och enkel bedömning av läsfärdighet, standardiserade för årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet

· MG-program med flash-card metoden, en vetenskapligt beprövad metod för ökat läsflyt. Med resultatstyrd exponeringstid kommer "chansare" att bromsas upp och "tragglare" att skyndas på. 

Målgrupp: Speciallärare/talpedagoger/utredare  etc. med grundläggande kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Vänder sig främst till dem som arbetar med äldre elever (från skolår 6 upp till vuxenutbildningen).

Tillbaka